Valberedning informerar:

Vi har av årsmötet 2020 blivit valda att förbereda de val som ska hållas 2021.Under första kvartalet 2021 är det dags för SKEBs årsmöte och då ska ett antal poster som förtroendevalda tillsättas.

Vi behöver förslag på:

  • Ordförande
  • Ledamöter till styrelsen
  • Revisorer
  • Personer till valberedningen

Är du intresserad av att engagera dig i SKEBs fortsatta arbete för vår ras?

Att fundera på: vad tycker du skulle tycka vara roligt att göra för din och vår gemensamma rasklubb? 

Känner du någon som också vill vara med i styrelsearbetet för vår ras Engelsk Bulldogg?

Har du ett förslag på någon person som du tycker/tror skulle vara ett bra "ämne" för vår rasklubb och vår rasklubbsstyrelse?

Innan du föreslår någon annan än dig själv, kontrollera gärna med den personen att denne vill bli föreslagen för ett uppdrag i rasklubbens styrelse.

Du är varmt välkommen att höra av dig till valberedningen, arbetet är igång och vi hoppas att du/ni också är det!

Kontaktuppgifter till valberedningen:

Carina Törnkvist, sammankallande
carina.tornkvist@telia.com

Madeleine Lindqvist
maggsmaama@gmail.com

Ewa Bewick
bewick@telia.com

GODA NYHETER!
Vi vill gemensamt förmedla en god nyhet till Er alla som har någon av de fyra Focusraserna, Mops, Fransk Bulldogg, Bostonterrier och Engelsk Bulldogg.
Vi sitt möte i juni Beslutade SKK/CS äntligen att hörsamma oss i vår begäran om att dessa raser skall testas genom BOAS-metoden, Cambridgemodellen. MopsOrdens styrelse tillskrev under 2019 SDHK med önskan om vidarebefordran till SKK/CS om att godkänna BOAS som testform, detta beslutades av SDHK och skickades in till SKK/CS som avslog vår begäran. Vi MopsOrdens årsmöte 29.2.2020 tog medlemmarna ett beslut om att vi skall verka för införande av BOAS.
Efter att holländska regeringen och holländska Kennelklubben Raad van Beheer gett 12 raser sådana restriktioner vad gäller exteriör ff a avseende huvudform som omöjliggör för uppfödare i Holland att avla enl gällande rasstandarder reagerade omvärlden kraftigt. Även FCI och dess ordförande tillsammans med Engelska Kennelklubbens ordförande gjorde ett uttalande som uppmanade FCI:s medlemsländer att använda BOAS metoden.
Aldrig tidigare har världens hundklubbar på alla nivåer reagerat så kraftigt på ett beslut som det som fattats i Holland, skrivelser har inkommit i mängd.
Här i Sverige gjorde de fyra berörda ras/specialklubbarna en gemensam skrivelse till SKK, där vi fördömde det holländska beslutet och hoppades på ett kraftfullt agerande från vår moderorganisations sida.
SKK/CS tog sålunda ett klokt beslut vid junimötet och uppdrog åt SKK/Avelskommitté att arbeta för att genomföra BOAS i Sverige för de fyra focusraserna. Vi hoppas nu att beslut kommer att använda Cambridgemetoden för BOAS och att vi redan i början av 2021 kan se utbildning av veterinärer och snarast möjligt därefter komma igång med testet.
Vi känner oss glada att vi äntligen fått gehör hos vår moderorganisation SKK och ser fram emot ett BOAS-test enligt Cambridgemetoden.

20200710

Moa Persson                                                              Lars-Olof Carlén

Ordförande                                                               Ordförande

MopsOrden SDHK

VIKTIGT MEDDELANDE TILL SKEBs MEDLEMMAR.

Med anledning av rådande omständigheter har SKEBs styrelse, vid ett extra styrelsemöte 2020-03-16, beslutat att flytta klubbens inplanerade officiella utställning på Gålö, (Stockholm) den 16/5-20 till ett senare tillfälle.

Planen är att hålla två dagars officiella utställningar i Varberg 1 & 2/8-2020.

Om SKK beviljar oss att flytta utställningen och situationen i landet medger kommer klubbens 55 års jubileum hållas i samband med dubbelutställningen.

Styrelsen beklagar att detta beslut blivit nödvändigt och de olägenheter det kan komma medföra men i dagsläget, med den osäkerhet och de begränsningar som råder i samhället, är beslutet taget med klubbens bästa för ögonen. Så snart mer information finns angående utställningarna kommer den delges alla medlemmar.

Vänligen Susanne Lindquist ordf SKEB, eu

Tack för att många ut av er medlemmar har gjort ett val av hur ni vill ha Bulletinen send till er. Det underlättar för vårt arbete när de ska skickas ut. Några har fortfarande inte gjort något val, gör det så fort ni kan. Ni kan skicka det med ett SMS till telnr: 0706520030 skriv namn och om ni vill ha tidningen digitalt eller i brevlådan. Om man inte gör ett val kommer den digitalt och vi hoppas att ni har förståelse för det.

Hälsningar styrelsen

Hej alla medlemmar 

Vid frågor underlättar det om ni vänder er till den personen som har ansvar inom området. Att vända sig till en och samma person gör att det ska vidare i nästa led, det gör att det tar längre tid och blir tungrott för oss i styrelsen. Många mail och samtal hamnar hos en eller två personer som inte kan ge svar direkt det blir mycket att hantera för dem. Vi vill såklart ge er svar så fort vi kan. Ansvarområden finns under styrelse och kontaktuppgifter.

Tack styrelsen

Medlemsavgifter 2020

Medlemsavgift huvudmedlem 300:-

Familjemedlem 75:-

Utländsk medlem 375:-

Uppfödare/Gåvomedlemskap 200:-

Plus Giro nr 37 62 98-6

Viktigt att meddela klubben er mailadress och att välja Bulletinen

som papperstidning el webbtidning.

Detta kan göras separat till     annika.helmersson58@gmail.com

om plats inte finns på er inbetalning.


Aktuellt

Styrelsen för Svenska Klubben för Engelsk Bulldogg (SKEB) och uppfödare anslutna till klubben har under sammankallade möten diskuterat klubben och uppfödarnas uppfattning och inställning till hälso och belastningsintyget.

SKEB ställer sig således bakom tidigare skrivelse författat av Svenska Dvärghunds klubben (SDHK) där de belyser frågan om det är tillrådligt att använda sig av veterinärer som har uppfattats helt eller delvis ha förutfattade meningar av negativ natur gällande de Brakycefala rasernas hälsa.

Under ovan nämnda sammankomster fanns en oro om hur detta belastnings och hälsotest kan i samklang med kommande djurskyddslagar drabba raserna negativt, då tolkningarna under testet är subjektiva.

SKEB kommer därför tillsvidare inte att rekommendera sina medlemmar att medverka i testet

Med vänlig hälsning

Styrelsen för Svenska Klubben för Engelsk Bulldogg (SKEB)Trubbnosinventering

Har du en

mops, fransk bulldogg, engelsk bulldogg eller bostonterrier?

Då vill vi gärna träffa din hund!

Detta utskick vänder sig till dig som inte tidigare har hört om projektet och framförallt till er som har en hund som INTE är registrerad i Svenska Kennelklubben.

Svenska Kennelklubben, och Sveriges Lantbruksuniversitet, genomför tillsammans med de övriga nordiska kennelklubbarna ett inventeringsprojekt för de fyra ovanstående raserna. Vi vill se hur stor variation det finns i de olika raserna, både exteriört (hur de ser ut) och genetiskt (hur stort släktskap hundarna har med varandra). Hundarna ska vara minst två år gamla.

Hur går det till? Vi kommer att beskriva din hunds utseende, fotografera den och ta ett svabbprov för genetisk analys. Det är en veterinär som beskriver hundens andningsfunktion och en exteriörbeskrivare som beskriver hundens exteriör. Svabbprovet tas med en liten plastborste i munnen på hunden.

Vi kommer att ha flera beskrivningstillfällen runt om i landet under året, håll utkik på: https://www.skk.se/sv/uppfodning/SKKs-arbete-for-sund-avel/trubbnosiga-hundar/trubbnosinventering/

Det kostar inget att vara med ! Hör av er till nedanstående för mer information och anmälan.

Med vänlig hälsning
Lotta Olsson
Sekreterare AG-ES och KHM
Avdelningen för avel och hälsa
Svenska Kennelklubben
Växel 08 - 795 30 00 · Direkt 08-795 30 03
lotta.olsson@skk.se · www.skk.se
Box 771, 191 27 Sollentuna · Besök oss på Rotebergsvägen 3
SKKs frågeforum hjälper dig med din fråga! SKK följer dataskyddsförordningen. Vi vill därför göra dig uppmärksam på att de personuppgifter
som du skickar till oss per mejl kan komma att sparas för vidare kommunikation och dokumentation.
Om du vill läsa mer om hur SKK hanterar personuppgifter kan du göra det här; SKKs behandling av personuppgifter.


Jag känner en stor irritation mot, Samverkansgruppen för hundvälfärd, där bl a SKK också ingår, som har skrivit en artikel i tidningen Resumé, Skandinaviens största affärstidning för reklam, media och nyheter. Samt skickat det till Svenska Mässan som organiserar My Dog eftersom de sökte hundar av bland annat raserna engelsk bulldogg och shar pei för marknadsföring av MyDog 2019.

Jag blev glad när jag såg efterlysningen av raserna till My Dog för reklam där Engelsk bulldogg var en av raserna. Jag kände att äntligen ges en möjlighet att visa en sund hund utan att behöva känna sig som en hemsk människa bakom kopplet. Men ack vad jag bedrog mig, ett ramaskri utbröt på facebook när My Dog gjorde efterlysningen och Samverkansgruppen för hundvälfärd, kände sig tvingade att skriva en artikel som befäste häxjakten på vår ras. Läs och begrunda..

Ewa Bewick

Ordförande SKEBInventering av raserna Mops, Fransk bulldogg, Engelsk bulldogg och Bostonterrier 


Bakgrund SKK har sedan länge ett program för att motverka exteriöra överdrifter förknippade med bland annat andningsproblem hos hundar. Efter Brakycefalkonferensen 2016 gjorde SKK ett uttalande om att åtgärder måste vidtas för att minska förekomsten av hälsoproblem som förknippas med kortskallighet. I uttalandet framgår att detta bland annat ska ske genom att i avelsurvalet ta större hänsyn till de generella parametrar som påverkar andningsförmågan samt att friska hundar med mindre utpräglad kortskallighet ska premieras och prioriteras i avelsarbetet.

Svenska kennelklubbens centralstyrelse, CS, har under senare år fört mycket diskussioner kring hundars exteriöra sundhet och att samsyn inom organisationen är viktig. Förslag till åtgärder har sammanställts avseende hälsoproblem som kan förknippas med en brakycefal konstitution och CS beslutade i början av 2017 att konkreta åtgärder måste göras för att komma till rätta med de exteriöra överdrifter som ger andningsproblem hos engelsk bulldogg, fransk bulldogg, mops och bostonterrier. Skälet för detta beslut är att SKK/CS anser att mer kraftfulla åtgärder måste till än de som hitintills gjorts för att förbättra dessa fyra rasers hälsa. 

De olika åtgärderna som det beslutats om är: 

- Nytt valpbesiktningsintyg, infört 2017.

 - Specifikt hälsointyg inför avel, är under utprovning 2017/2018. 

- Att dessa raser endast ska bedömas av nordiska domare 2020-2024. 

- Frivillig rapportering och central registrering av kirurgiska ingrepp, infört våren 2018. 

- Utbildning av exteriördomare gällande denna problematik.

 - Inventering av vuxna individers hälsostatus i dessa fyra raser.

Inventeringen av dessa raser är en del i SKKs arbete mot exteriöra överdrifter och arbetet med att förbättra hälsoläget i dessa raser. Denna inventering kommer att göras även i Danmark, Norge och Finland.

Genomförande 

Inventeringens syfte är att skapa en bättre bild över respektive ras situation, genetisk bredd och exteriör variation. Förhoppningen är att hitta tillräcklig variation såväl exteriört som genetiskt för att säkerställa en sund utveckling av dessa raser med minskning av BOAS relaterade hälsoproblem. Målet är att 50 till 100 individer per ras och land deltar i inventeringen som kommer att genomföras under hösten 2018 och 2019. Genomförandet kommer att ske av SKK i nära samarbete med ras- och specialklubbar. Inventeringen vänder sig till hundar registrerade i SKK, i annan kennelklubb och till oregistrerade hundar av dessa rastyper. 

Vid inventeringstillfället kommer hundägaren få fylla i uppgifter om hunden, ID kontroll göras, den kommer att beskrivas kliniskt av veterinär och exteriört av en beskrivare (exteriördomare). Ett svabbprov kommer att tas i munnen på hunden som ska användas för den genetiska analysen vilken görs av Husdjursgenetik på Sveriges lantbruksuniversitet.

 De uppgifter som framkommer om hunden kommer inte att registreras i SKKs databas utan endast användas inom inventeringsprojektet.

Frågor om inventeringsprojektet besvaras av Lotta Olsson, SKKs avdelning Avel och Hälsa. 08-7953003, lotta.olsson@skk.se