För några veckor sedan lanserade SKK ett upprop mot smuggelhundar och massimport.

I dagsläget har ca. 17.500 personer skrivit under på uppropet, men vi behöver fler underskrifter för att kunna påverka.

Följ länken :

  https://www.skk.se/sv/nyheter/2021/4/skriv-under-uppropet-mot-hundsmuggling-och-massimport/

Med anledning av domen i Norge mot NKK och uppfödare av Engelsk Bulldogg och Cavalier King Charles Spaniel, har SKEBs styrelse gjort följande uttalande; 

SKEBs kommentar till domen i Norge ang avelsförbud för Engelsk Bulldogg.

 Att förbjuda avel av raser för att komma till rätta med nedärvda, oönskade sjukdomar eller egenskaper är inte rätt väg att gå. Det kommer med all säkerhet bara leda till en ännu större efterfrågan och därmed lämna vidöppet för den insmuggling av hundar som redan nu är ett stort problem för tullen att hantera. Dessutom kommer importen av dessa raser öka markant och det från länder som inte har vårt system av djurskyddslagar och konsument lagar. Sedan många år arbetar de klubb anslutna uppfödarna med styrdokument som RAS och SRD, framtagna av ras-och special klubbar tillsammans med SKK, för att sålla bort de avelsdjur som inte fyller kraven på sundhet som både uppfödarna och lagen kräver. Ingen uppfödare i landet kan, vill eller vågar chansa i sitt avelsarbete då uppfödarna i Sverige, genom bla konsumentköplagen och köplagen, har allt ansvar för att de valpar som säljs uppfyller alla de förväntningar som en köpare kan tänkas ha. Vi är mycket väl medvetna om de problem som finns hos vissa individer och vi gör allt i vår makt för att med ett genomtänkt och kunnigt avelsarbete minimera riskerna för att oönskade gener nedärvs. Vi har i våra special-och rasklubbar avelsrekommendationer som ser till rasens hälsa och som ska hjälpa till att välja rätt avelsdjur. Att förbjuda avel med vissa raser ger inte friskare individer. I stället kommer det främja den okontrollerade aveln med individer som står utanför kennelklubbarnas och ras klubbarnas inflytande. I Sverige har vi ett mycket väl fungerande djurskydd som, jämfört med många andra länder, ligger långt fram när det gäller att värna djuren och att hindra avel med individer som nedärver ohälsa och de svenska uppfödarna är väl medvetna om vad man har att följa. 

 Svenska Klubben för Engelsk Bulldogg Susanne Lindquist, ordförande e.u


Mer info hittar du här:

Länk till den norska domen:

 www.dyrebeskyttelsen.no/wp-content/uploads/2022/01/Dom-i-sivil-sak-meddommere_20-169475TVI-TOSL04_Redacted.pdf

Länk till FCIs uttalande:

https://fci.be/en/Bulldogs-English-149-and-Cavalier-King-Charles-Spaniels-136-in-danger-in-Norway-FCI-official-reaction-3653.html


Med anledning av den enkät från SLU som vissa av SKKs medlemmar fått per mail under dagen (26/10-21)
SKEB styrelse vill tydligt markera att vi stödjer det mail SDHK sänt till SKK CS med frågor som skyndsamt förväntas besvarade.
--
"...SDHK vill skyndsamt ha svar på:
- Vem/vilka från SKK ingår i "Samverkansgruppen för djurvälfärd"? Hur ser dennes/deras mandat ut? Hur ser uppdraget från SKK ut och till vem rapporterar personen/personerna?
- Hur kan SKK lämna ut kontaktuppgifter till sina medlemmar/uppfödare till den här typen av verksamhet? Vad hände med GDPR?
- Hur avser SKK agera för att få stopp på den här typen av agerande, nu och i framtiden?
Vi FÖRUTSÄTTER att Svenska Kennelklubben till SLU genast meddelar att vi inte på något sätt står bakom den enkät som skickats ut, att undersökningen genast avslutas samt att vi kräver att de svar som redan kommit in raderas.
En grundlig diskussion bör föras om huruvida SKK ska deltaga i "Samverkansgruppen för djurvälfärd".
(undertecknat SDHKs Ordf)
--
Svenska Klubben för Engelsk Bulldogg
Susanne Lindquist, Ordförande
--

Aktuellt


Hej,
Följande nyhet/information angående nya rutiner vid röntgen av leder går idag ut på SKK.se. Vi vill med detta mejl be er sprida informationen till era klubbmedlemmar.

Nya rutiner för röntgen av leder
Nu lanserar SKK en ny tjänst för dig som ska röntga din hunds höfter eller armbågar. Tjänsten kallas kort och gott SKK röntgenavläsning och innebär att du som hundägare betalar för avläsning och registrering av resultaten innan du bokar tid hos din veterinär.Tidigare har den som röntgat sin hund betalat för såväl själva undersökningen som SKKs avläsning och registrering på veterinärkliniken. SKK har sedan fakturerat kliniken för avläsningen. I den nya e-tjänsten SKK röntgenavläsning kommer hundägaren istället att betala för avläsningen i förväg direkt till SKK. Hundägaren fyller i alla uppgifter om hunden och godkänner att resultaten får publiceras på skk.se med hjälp av bank-ID. Avläsningsavgiften betalas direkt med kontokort och gäller ett år. När du sedan bokar tid hos din veterinär finns alla uppgifter redan i systemet och både du och veterinären slipper hantera några papper. Själva undersökningen betalar du på veterinärkliniken precis som tidigare. SKK röntgenavläsning införs successivt över landet
Den nya tjänsten SKK röntgenavläsning har redan testkörts på Universitetsdjursjukhuset i Uppsala under sommaren och under augusti kommer ytterligare några medelstora kliniker att testköra systemet. Därefter införs de nya rutinerna på klinikerna enligt följande: Vecka 37-38 i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland och Gävleborg
Vecka 39-40 i Dalarna, Värmland, Västmanland, Örebro, Uppsala, Södermanland och Stockholm
Vecka 41-42 i Västra Götaland, Östergötland, Jönköping, Halland. Kronoberg, Kalmar, Skåne, Blekinge och Gotland Det här innebär att du som planerat att röntga din hund från vecka 37 och bor i Norrland kan beställa din röntgenavläsning redan nu. Det är dock viktigt att du först kontrollerar med din veterinärklinik att de kommer att ansluta sig till systemet enligt plan. Observera att tidplanen ovan är preliminär och att införande i Svealand och Götaland kan komma att skjutas framåt om problem i systemet skulle uppstå. Resultatet via mejl
När röntgenbilderna är bedömda av SKKs avläsare skickas resultatet till dig som hundägare via mejl och publiceras på SKK Hunddata och SKK Avelsdata. Du skriver själv ut din hunds röntgencertifikat, som nu fått ett nytt utseende. Länk till nyheten på SKK.se https://www.skk.se/?newsitem=170206

Med vänlig hälsning
Linda Wikström-Sträng
Handläggare.
Avdelningen för avel och hälsa
Växel 08-795 30 00 · Direkt 08-795 30 27Besök oss på Rotebergsvägen 3, Sollentuna.
SKK följer GDPR, vill du läsa mer om SKKs hantering kan du göra det här.

                                 


                                 Möte Uppfödare

                  Styrelsen för SKEB tackar för ett trevligt möte och att så många anmälde sitt intresse.

                   
                                                          Vänliga hälsningar styrelsen

GODA NYHETER!
Vi vill gemensamt förmedla en god nyhet till Er alla som har någon av de fyra Focusraserna, Mops, Fransk Bulldogg, Bostonterrier och Engelsk Bulldogg.
Vi sitt möte i juni Beslutade SKK/CS äntligen att hörsamma oss i vår begäran om att dessa raser skall testas genom BOAS-metoden, Cambridgemodellen. MopsOrdens styrelse tillskrev under 2019 SDHK med önskan om vidarebefordran till SKK/CS om att godkänna BOAS som testform, detta beslutades av SDHK och skickades in till SKK/CS som avslog vår begäran. Vi MopsOrdens årsmöte 29.2.2020 tog medlemmarna ett beslut om att vi skall verka för införande av BOAS.
Efter att holländska regeringen och holländska Kennelklubben Raad van Beheer gett 12 raser sådana restriktioner vad gäller exteriör ff a avseende huvudform som omöjliggör för uppfödare i Holland att avla enl gällande rasstandarder reagerade omvärlden kraftigt. Även FCI och dess ordförande tillsammans med Engelska Kennelklubbens ordförande gjorde ett uttalande som uppmanade FCI:s medlemsländer att använda BOAS metoden.
Aldrig tidigare har världens hundklubbar på alla nivåer reagerat så kraftigt på ett beslut som det som fattats i Holland, skrivelser har inkommit i mängd.
Här i Sverige gjorde de fyra berörda ras/specialklubbarna en gemensam skrivelse till SKK, där vi fördömde det holländska beslutet och hoppades på ett kraftfullt agerande från vår moderorganisations sida.
SKK/CS tog sålunda ett klokt beslut vid junimötet och uppdrog åt SKK/Avelskommitté att arbeta för att genomföra BOAS i Sverige för de fyra focusraserna. Vi hoppas nu att beslut kommer att använda Cambridgemetoden för BOAS och att vi redan i början av 2021 kan se utbildning av veterinärer och snarast möjligt därefter komma igång med testet.
Vi känner oss glada att vi äntligen fått gehör hos vår moderorganisation SKK och ser fram emot ett BOAS-test enligt Cambridgemetoden.

20200710

Moa Persson                                                              Lars-Olof Carlén

Ordförande                                                               Ordförande

MopsOrden SDHK

Styrelsen för Svenska Klubben för Engelsk Bulldogg (SKEB) och uppfödare anslutna till klubben har under sammankallade möten diskuterat klubben och uppfödarnas uppfattning och inställning till hälso och belastningsintyget.

SKEB ställer sig således bakom tidigare skrivelse författat av Svenska Dvärghunds klubben (SDHK) där de belyser frågan om det är tillrådligt att använda sig av veterinärer som har uppfattats helt eller delvis ha förutfattade meningar av negativ natur gällande de Brakycefala rasernas hälsa.

Under ovan nämnda sammankomster fanns en oro om hur detta belastnings och hälsotest kan i samklang med kommande djurskyddslagar drabba raserna negativt, då tolkningarna under testet är subjektiva.

SKEB kommer därför tillsvidare inte att rekommendera sina medlemmar att medverka i testet

Med vänlig hälsning

Styrelsen för Svenska Klubben för Engelsk Bulldogg (SKEB)


Trubbnosinventering

Har du en

mops, fransk bulldogg, engelsk bulldogg eller bostonterrier?

Då vill vi gärna träffa din hund!

Detta utskick vänder sig till dig som inte tidigare har hört om projektet och framförallt till er som har en hund som INTE är registrerad i Svenska Kennelklubben.

Svenska Kennelklubben, och Sveriges Lantbruksuniversitet, genomför tillsammans med de övriga nordiska kennelklubbarna ett inventeringsprojekt för de fyra ovanstående raserna. Vi vill se hur stor variation det finns i de olika raserna, både exteriört (hur de ser ut) och genetiskt (hur stort släktskap hundarna har med varandra). Hundarna ska vara minst två år gamla.

Hur går det till? Vi kommer att beskriva din hunds utseende, fotografera den och ta ett svabbprov för genetisk analys. Det är en veterinär som beskriver hundens andningsfunktion och en exteriörbeskrivare som beskriver hundens exteriör. Svabbprovet tas med en liten plastborste i munnen på hunden.

Vi kommer att ha flera beskrivningstillfällen runt om i landet under året, håll utkik på: https://www.skk.se/sv/uppfodning/SKKs-arbete-for-sund-avel/trubbnosiga-hundar/trubbnosinventering/

Det kostar inget att vara med ! Hör av er till nedanstående för mer information och anmälan.

Med vänlig hälsning

Lotta Olsson
Sekreterare AG-ES och KHM
Avdelningen för avel och hälsa
Svenska Kennelklubben
Växel 08 - 795 30 00 · Direkt 08-795 30 03

lotta.olsson@skk.se · www.skk.se
Box 771, 191 27 Sollentuna · Besök oss på Rotebergsvägen 3
SKKs frågeforum hjälper dig med din fråga! SKK följer dataskyddsförordningen. Vi vill därför göra dig uppmärksam på att de personuppgifter

som du skickar till oss per mejl kan komma att sparas för vidare kommunikation och dokumentation.
Om du vill läsa mer om hur SKK hanterar personuppgifter kan du göra det här; SKKs behandling av personuppgifter.


Inventering av raserna Mops, Fransk bulldogg, Engelsk bulldogg och Bostonterrier 

Bakgrund SKK har sedan länge ett program för att motverka exteriöra överdrifter förknippade med bland annat andningsproblem hos hundar. Efter Brakycefalkonferensen 2016 gjorde SKK ett uttalande om att åtgärder måste vidtas för att minska förekomsten av hälsoproblem som förknippas med kortskallighet. I uttalandet framgår att detta bland annat ska ske genom att i avelsurvalet ta större hänsyn till de generella parametrar som påverkar andningsförmågan samt att friska hundar med mindre utpräglad kortskallighet ska premieras och prioriteras i avelsarbetet.

Svenska kennelklubbens centralstyrelse, CS, har under senare år fört mycket diskussioner kring hundars exteriöra sundhet och att samsyn inom organisationen är viktig. Förslag till åtgärder har sammanställts avseende hälsoproblem som kan förknippas med en brakycefal konstitution och CS beslutade i början av 2017 att konkreta åtgärder måste göras för att komma till rätta med de exteriöra överdrifter som ger andningsproblem hos engelsk bulldogg, fransk bulldogg, mops och bostonterrier. Skälet för detta beslut är att SKK/CS anser att mer kraftfulla åtgärder måste till än de som hitintills gjorts för att förbättra dessa fyra rasers hälsa. 

De olika åtgärderna som det beslutats om är: 

- Nytt valpbesiktningsintyg, infört 2017.
 - Specifikt hälsointyg inför avel, är under utprovning 2017/2018. 
- Att dessa raser endast ska bedömas av nordiska domare 2020-2024. 
- Frivillig rapportering och central registrering av kirurgiska ingrepp, infört våren 2018. 
- Utbildning av exteriördomare gällande denna problematik.
 - Inventering av vuxna individers hälsostatus i dessa fyra raser.

Inventeringen av dessa raser är en del i SKKs arbete mot exteriöra överdrifter och arbetet med att förbättra hälsoläget i dessa raser. Denna inventering kommer att göras även i Danmark, Norge och Finland.

Genomförande 

Inventeringens syfte är att skapa en bättre bild över respektive ras situation, genetisk bredd och exteriör variation. Förhoppningen är att hitta tillräcklig variation såväl exteriört som genetiskt för att säkerställa en sund utveckling av dessa raser med minskning av BOAS relaterade hälsoproblem. Målet är att 50 till 100 individer per ras och land deltar i inventeringen som kommer att genomföras under hösten 2018 och 2019. Genomförandet kommer att ske av SKK i nära samarbete med ras- och specialklubbar. Inventeringen vänder sig till hundar registrerade i SKK, i annan kennelklubb och till oregistrerade hundar av dessa rastyper. 
Vid inventeringstillfället kommer hundägaren få fylla i uppgifter om hunden, ID kontroll göras, den kommer att beskrivas kliniskt av veterinär och exteriört av en beskrivare (exteriördomare). Ett svabbprov kommer att tas i munnen på hunden som ska användas för den genetiska analysen vilken görs av Husdjursgenetik på Sveriges lantbruksuniversitet.
 De uppgifter som framkommer om hunden kommer inte att registreras i SKKs databas utan endast användas inom inventeringsprojektet.

Frågor om inventeringsprojektet besvaras av Lotta Olsson, SKKs avdelning Avel och Hälsa. 08-7953003, lotta.olsson@skk.se