Avelskommitten


Avelskommittén

Information från AK (avelskommittén)

Sommaren 2015 var skebs förslag till hälsointyg färdigt och skickades in till SKK för godkännande.

Då kom trubbnosupproret och vi i SKEB, med vårt avelsintyg, låg i bräschen för trubbnosarna.

Yvonne Axling och Ewa Bewick fick då ingå i SKKs grupp för valpbesiktningsintyg och avelsintyg.

Arbetet med valpbesiktningsintyget är slutfört avelsintyget är färdigt som prototyp och testas av olika veterinärer.

Mer information finns att läsa här.

https://www.skk.se/sv/SKK-klinikwebb/Halsointyg/Halsointyg-for-avel-med-brakycefal-ras/

Comparison of submaximal exercise test results and severity of brachycephalic obstructive airway syndrome in English bulldogs

Invetering av raserna Mops, Fransk billdogg, Engelsk bulldogg och Bostonterrier


Avelskommittén består av:

Susanne Lindquist  sammankallande

Louise Janving 

louise.janving@outlook.com


Johanna Wiik

johanna.janssin@gmail.com

 

____________________________________________________________________________________________

AVELSREKOMMENDATIONER


Strategier och prioriteringar för att nå hälsomålen i RAS

Strategier och prioriteringar för uppfödare

Om målen ska uppnås och rasen ska ha förutsättningar att fortsatt accepteras av

samhället måste hälsan nu komma i första rummet vid varje avelsbeslut.

Som uppfödare förväntas du bidra till kunskapen om hälsoläget genom att fylla i SKEBs

uppfödarenkät för varje kull du föder upp.

För att de uppsatta hälsomålen ska uppnås är det viktigt att du som uppfödare följer

strategierna och prioriteringarna nedan när du väljer avelsdjur. Problemfri andning har

högsta prioritet av de olika hälsoaspekterna.


Välj avelsdjur som:

- är friska och sunda och vars nära släktingar är friska och sunda. Helheten är alltid

viktigast, upplever du inte att hunden är frisk och sund är det inte ett bra avelsdjur!

- andas utan problem även vid ansträngning och värme och som har en längd på

överkäken/nosryggen som med mariginal överstiger det minimimått som standarden

anger.

- har tillräcklig längd på halsen och välutvecklad bröstkorg med avseende på djup och

längd.

- rör sig sunt och som inte har några kliniska problem som kan kopplas till skelett eller

rörelseapparat.

- har en frisk hud utan allt för mycket hudveck .

- kommer ur linjer/har nära släktingar där naturliga förlossningar förekommer i

påtagligt högre utsträckning än för rasen i genomsnitt.

- har genomgått den hälsodeklaration som beskrivs nedan (gäller så snart protokoll och

rutiner för denna besiktning finns tillgängligt).

Välj gärna en äldre frisk hane framför en ung. En äldre hane har oftare hunnit utveckla

eventuella ärftliga hälsoproblem än en yngre hane och kan säkrare värderas när man

väljer avelsdjur. Har hanen använts i avel tidigare kan man också utvärdera hur de

tidigare valparna blivit. Man vet alltså mer om vad man får när man använder en äldre

hane och minskar därmed risken att anlag för allvarliga hälsoproblem nedärvs till

valparna.

Välj avelsdjur som kan para sig naturligt, har goda, sunda rörelser, som andas

obehindrat, som har en frisk hud, god ögonstatus och en sunt utformad svans. Dessa

avelsdjur ska värderas högt i avelsarbetet.


Välj bort avelsdjur som:

- har andningsproblem, för trånga luftvägar, tex förträngningar i luftstrupe och svalg,

samt hundar som uppvisar ljudlig andning, hyperventilering och/eller andra tecken på

en ansträngd andning utan att de utsatts för extrem ansträngning och/eller extrem

värme. Hundar med dessa problem får inte användas i avel. Detta är förbjudet i så väl

svensk lagstiftning som i SKKs regler. I filmen "Att bedöma hundars andning" finns tips

och råd kring vad man kan titta efter när man ska avgöra om en hund har

andningsproblem. Filmen finns att se kostnadsfritt via You Tube och kan även beställas

från SKKs kansli.

- genomgått operativa ingrepp av mjuka gommen, nosen eller svalget. Hundar som

genomgått dessa ingrepp får inte användas i avel. Detta är förbjudet i så väl svensk

lagstiftning som i SKKs regler.

- uppvisar exteriöra detaljer som kan påverka andningen (för rasen kort nos, knipta

näsborrar osv) .

- uppvisar kliniska problem på grund av HD eller har en grav form av HD enligt FCIs

avläsningssystem. SKK/AKs policyuttalande gäller för alla raser: "Det kan inte anses

förenligt med grundreglernas punkt 2:3 att använda hund med HD-grad E i avel, eller

att para två hundar med HD-grad D med varandra. Oavsett HD-grad är det inte heller

förenligt med grundregeln att använda hundar med kliniska symptom på HD i avel."

- har hudproblem, exempelvis återkommande klåda och hudinfektioner. Hundar som

uppvisar allvarliga hudproblem skall ej användas i avel.

-uppvisar uppenbara ögonproblem. Dessa hundar skall ej användas i avel. Hundar med

entropion (inåtrullade ögonkanter) och ektropion (utåtrullade ögonkanter) bör ej

användas i avel. Cherry-eye är en vanlig åkomma inom rasen som bör

uppmärksammas. Det är inte lämpligt att para två hundar som har cherry eye med

varandra.

-har inåtväxande eller "tät" svans och/eller har genomgått operationer av svansen

(undantaget skador som uppkommit på grund av olyckshändelse). Hundar med

inåtväxande svans, svans som täcker för analöppningen eller med bortopererad svans

skall inte användas i avel.

Särskilt om tikar:

- Varje gång en bulldoggtik måste genomgå kejsarsnitt, tångförlossning eller ges

värkstimulerande medel bör orsaken utredas.

- För tikar som genomgått ett kejsarsnitt ska ägaren noga överväga om tiken skall

utsättas för risken för eventuellt ett andra snitt. Den generella

rekommendationen är att tikar som förlösts med kejsarsnitt en gång endast i

undantagsfall bör användas i avel igen (t ex om tikens avelsvärde med

avseende på andra hälsoaspekter bedöms vara mycket högt).

- Tikar som två gånger genomgått kejsarsnitt, oavsett orsak, skall ej användas

vidare i avel.

- SKEB rekommenderar att tikar paras tidigast när de är 20 månader.

- Tänk på att tikar alltid ska ges möjlighet att valpa naturligt.