Trubbnosuppropet


Trubbnosupprop - vad är det?

Välkomna!

På den här sidan kommer vi lägga ut löpande information angående veterinärernas upprop och vad som händer i frågan. Hör gärna av er direkt till styrelsen om ni har frågor eller synpunkter gällande detta. Styrelsen fortsätter sitt hälsoarbete som tidigare planerat i samarbete med SKK och har inte gått i direkt svaromål på veterinärernas upprop i media.

Scrolla nedåt för att se början :-)

Projektrapport från LS Skåne

______________________________________________________________________________

Pressmeddelande från SKK den 23/10 2015

Svenska Kennelklubben

Nu måste vi sluta skälla på varandra och fokusera på målet!

Svenska Kennelklubben - 2015-10-23 14:48 CEST

Under gårdagen gick ett ofärdigt pressmeddelande ut av misstag vad gäller SKKs ståndpunkt kring det så kallade trubbnosuppropet. Uppropet startade med ett öppet brev undertecknat av flera hundra veterinärer angående andningsproblem hos trubbnosiga hundar. Debatten har på många håll urartat och vi måste nu fokusera på arbetet mot våra uppsatta mål.

I juli 2015 skickades ett öppet brev till Svenska Kennelklubben och Jordbruksverket angående andningsproblem hos trubbnosiga raser, bland annat engelsk bulldogg, fransk bulldogg, mops och bostonterrier. Brevet var undertecknat av flera hundra veterinärer och gick under namnet Trubbnosuppropet. SKK välkomnade brevet och ser positivt på en fördjupad samverkan med veterinärkåren vad gäller hundar med andningssvårigheter. I augusti hölls ett första möte mellan SKK, SJV och de veterinärer som undertecknat brevet och förslag till arbetsgrupper togs fram. Ett andra möte hölls i september med fler aktörer och där enades man om vikten av att konkretisera det fortsatta arbetet. Utanför denna samverkansgrupp har diskussionerna pågått i sociala medier.

Vi anser att det är viktigt att alla parter nu fokuserar på att samarbeta mot vårt gemensamma mål.

Debatt i sociala medier

Efter att trubbnosuppropet startade har en del uppfödare känt sig utpekade och ifrågasatta medan andra välkomnat det ökade samarbetet. Flera debatter har förts i dagspress och etermedia, inte alltid med vetenskaplig fakta. Diskussionerna har gått heta i de sociala medierna och kritik har riktats mot initiativtagarna av uppropet, andra veterinärer, riskkapitalbolag som äger veterinärkliniker, SKK, rasklubbar, förtroendevalda, uppfödare och hundägare. Såväl uppfödare som hundägare och veterinärer har utsatts för regelrätt mobbning. Enskilda veterinärer har på nätet luftat åsikter om att uppfödare inte tar ansvar men har också fått utstå hård kritik. En del djurägare har svarat med att välja bort veterinärer som undertecknat det öppna brevet medan andra söker sig till just dessa veterinärer.

Faktasamling pågår

Den största kritiken från uppfödare av trubbnosiga raser riktar sig mot att kritikerna vårdslöst talar om att många hundar är drabbade utan att närmare precisera vad man menar med många. Någon dokumenterad heltäckande statistik finns ännu inte att tillgå men det är en av de punkter som arbetsgrupperna nu arbetar med.

Länsstyrelsen i Skåne startade ett kontrollprojekt

Samtidigt som det öppna brevet skickades började Länsstyrelsen i Skåne, efter tidigare beslut, att genomföra djurskyddskontroller på 12 kennlar med raserna fransk bulldogg engelsk bulldogg och mops. Kontrollerna genomfördes för att utreda om det pågick otillåten avel på hundar med andningsproblem. Endast kennlar registrerade i SKK kontrollerades. Stark kritik har riktats från många av de berörda uppfödarna mot det sätt kontrollerna har utförts, vilka som har utfört dem och de följder som besöken har fört med sig. Svenska Kennelklubben har i ett öppet brev till landshövdingen i Skåne åter bjudit in till samarbete i frågor som rör djurskydd och avel.

Motreaktioner bland uppfödare

Olika motreaktioner har startat som Vi värnar hela hunden och Vi älskar våra trubbnosar. Dessa upprop har skrivits under av fler än tusen uppfödare och ägare av trubbnosraser.

Ökad medvetenhet ger resultat

Uppropet skakade om de flesta inblandade rejält. Men vi har alla, oavsett om man är veterinär, myndighet, organisation eller uppfödare ett ansvar att göra det bästa möjliga av detta. En ökad medvetenhet är kanske vårt främsta redskap för att kunna gå vidare.

Förändring i rätt riktning för både djur och människor görs inte på en "kafferast" utan tar tid, men det får absolut inte hämma ambitionen att snarast och med kraft göra allt man kan för att påverka utvecklingen i rätt riktning.

___________________________________________________________________________________________________

Motupprop - "Vi älskar våra trubbnosar"

___________________________________________________________________________________________________

27 september 2015

Kommentar från klubben

Till alla medlemmar i SKEB

Tyvärr har vi fått till oss att vi i styrelsen bara sitter med armarna i kors och inte bryr oss om denna "häxjakt" som pågår. Självfallet stämmer inte detta och vi är precis lika oroliga och upprörda som alla ni andra.

Men vi har valt att inte gå in i strider på sociala medier. Det florerar många rykten och att sålla bland de som är sanna eller falska är inte alltid lätt.

Därför var jag i kontakt med berörd veterinär från Länsstyrelsen i Skåne angående deras projekt att söka och kartlägga andningen hos uppfödare av rasen Engelsk Bulldogg, Fransk Bulldogg och Mops.

De har plockat ut ett 10-tal uppfödare som de besöker och tittar och fotograferar hundarnas näsborrar. De hundar de anser ha problem med andningen får ett föreläggande dvs. att uppsöka en specialist veterinär som gör en bedömning av hunden. Min fråga till veterinären på Länsstyrelsen var vad som hände med de hundar som inte blev godkända av specialisten. Han svarade att hunden skulle självklart tas ur avel och en fortsatt utredning skulle ske.

Att Länsstyrelsen har valt att tre personer utan någon erfarenhet på någon av de berörda raserna är för mig mycket märkligt.

Kartläggningen från Länsstyrelsen är inget vi i rasklubben eller SKK kan styra över.

Det vi kan göra är att visa att vi i SKEB jobbar mot en sundare bulldogg och att vi står enade i detta. Att aldrig avla på extrema individer. Vi har aldrig förnekat att andningsproblematik existerar i rasen. Självklart så stödjer vi alla bulldoggens rätt till en problem fri andning.

Under våren har SKEBs avelskommitte arbetat fram ett hälsointyg som var tänkt att användas på de hundar som går i avel. Detta skickades till SKK som tyckte vi gjort ett bra arbete. Och den 22/9 träffades vi alla för att fortsätta vår diskussion. Ett par veckor tidigare hade SKK haft ett möte med representanter från Jordbruksverket, SJV, Länsstyrelsen, Sveriges Veterinärförbund, Nationellt centrum för djurvälfärd och Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap. Vid mötet utgick man från det öppna brev om andningsproblematiken hos trubbnosiga hundar. På detta möte enades om ett fortsatt arbete i ett antal arbetsgrupper. En av grupperna var - andning - och vårt hälsointyg ska ligga som grund för detta. Självklart blev vi både glada och stolta.

Ett stort arbete ligger framför oss alla och jag hoppas verkligen att mediernas skriverier avtar snart. Är inte roligt att höra att flera bulldoggsägare känner och märker människors elaka blickar och får höra kommentarer om "djurplågeri"

Har ni frågor eller funderingar tveka inte utan hör av er till någon i styrelsen.

Yvonne Axling

För SKEB

24 september 2015

Som ni säkert sett så har länsstyrelsen i Skåne börjat besöka ägare/uppfödare av trubbnosar och nu har även engelsk bulldogg fått besök.

FÅR NI BESÖK AV Länsstyrelsen? Kontakta någon i styrelsen! Vi behöver all information vi kan få angående deras uppträdande, deras sätt att presentera sig och den information de lämnar samt naturligtvis resultatet av besöket.

Var gärna fler när de är på besök och om möjligt filma besöket.

Mailadresser enligt nedan:

maeland@bredband.net, bewick@Telia.com, caroline.skeb@gmail.com, annika.glavstedt@gmail.com. kennelsandbrooks@hotmail.com och linda.hellsvik@gmail.com, inger.multums@privat.utfors.se.

Tillägger också att ni inte behöver vara medlemmar i SKEB för att höra av er till oss. Ni är också välkomna med frågor om ni känner minsta oro inför detta "upprop" som en del av veterinärkåren ställt sig bakom. Vi i klubben håller just nu på att skriva ihop lite information efter det möte delar av styrelsen haft med SKK i samband med detta och kommer snarast ut med mer information till er alla.

Hälsningar

Styrelsen för SKEB

___________________________________________________________________________________________________

Information från SKK:

"Till berörda ras- och specialklubbar

Som ni säkert känner till utför Länsstyrelsen i Skåne Djurskyddskontroller hos uppfödare av brakycefala raser. Enligt uppgift från Länsstyrelsen i Skåne är kontrollerna en del i Länsstyrelsens projekt där man avser att kartlägga andningsproblem hos det trubbnosiga raserna i Skåne. Projektet omfattar uppfödare av raserna mops, pekingese, engelsk bulldog och fransk bulldog boende i Skåne och man avser att besöka totalt 12 st uppfödare.

Informationen nedan riktar sig i första hand till de klubbar som arbetar med någon av de fyra raser som nämns ovan, men skickas även för kännedom till fler klubbar. Frågorna och svaren är sammanställda efter önskemål från en klubb och har syftet att ge svar på vilka rättigheter och skyldigheter man som uppfödare har gentemot länsstyrelsen. Texten ska ses som ett stöd till berörda klubbar att användas efter behov.

Kan en uppfödare neka Länsstyrelsen att komma in och utföra inspektion?

Länsstyrelsen har enligt 24 § djurskyddslagen rätt att utföra s.k. offentliga kontroller. Om en sådan kontroll inte kan genomföras, exempelvis om djurägaren vägrar öppna dörren, ska polisen enligt 27 a § djurskyddslagen lämna den hjälp som behövs för att kontrollen ska bli av. Länsstyrelsen behöver alltså inte ansöka om polishandräckning utan det finns en skyldighet för polisen att hjälpa till inskriven i djurskyddslagen.

Har länsstyrelsen rätt att utan föregående anmälan genomföra kontroll hos en uppfödare?

När det gäller vilka objekt länsstyrelsen har rätt att kontrollera så står det dem relativt fritt. Enligt 24 § djurskyddslagen utövas den offentliga kontrollen av Länsstyrelserna enligt vad regeringen bestämt. Kontrollerna ska, enligt samma bestämmelse, utföras för att säkerställa efterlevnaden av djurskyddslagstiftningen. Regeringen har i sin tur, genom 65 § djurskyddsförordningen, bemyndigat Jordbruksverket att utfärda föreskrifter om den offentliga kontrollen.

Av Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2012:20) framgår att Länsstyrelsen dels ska utföra kontroller efter en riskklassificering av samtliga kontrollobjekt inom sitt område (13 §) och dels ska kontrollera minst en tredjedel av alla tillståndspliktiga verksamheter inom sitt område (13 a §). Därutöver ska objekt, utifrån en prioritering, kontrolleras då det finns anledning att anta att djurskyddslagstiftningen eller beslut fattade med stöd av lagstiftningen inte efterlevs (14 §). Den sista bestämmelsen ger alltså Länsstyrelsen möjlighet att besluta om att kontrollera verksamheter slumpmässigt, utifrån riskurval eller av en viss art, exempelvis kennlar som föder upp en viss hundras. Det som krävs för att motivera kontrollen är att Länsstyrelsen bedömer att det finns anledning att anta att djurskyddslagstiftningen inte efterlevs. Kontrollerar man en verksamhet för att den håller på med uppfödning av en viss hundras kommer kontrollen rimligtvis att omfatta alla hundar av den rasen.

Måste de som utför kontrollen legitimera sig?

Beträffande legitimering så ska kontrollanterna på ett eller annat sätt kunna visa att de kommer från eller på uppdrag av Länsstyrelsen, det finns inte uttryckligen reglerat, men är de inte utsända på uppdrag av Länsstyrelsen så saknar de rättighet att utföra offentlig kontroll.

Vad ger SKK för råd till de uppfödare som får/har fått besök av Länsstyrelsen?

Följ de anvisningar som du fått av myndigheten. SKKs kansli tar gärna del av den information som du fått av Länsstyrelsen och bistår även vid behov med råd och stöd. Har du blivit ålagd att veterinärundersöka en eller flera hundar och vill ha hjälp att hitta en lämplig veterinär kan SKKs kansli hjälpa till med rådgivning. Kontakta Helena Skarp på avdelningen för avel och hälsa eller Helena Sirén på juridiska avdelningen. Även representanter för ras/specialklubbar är varmt välkomna att kontakta kansliet.

Med vänlig hälsning

Helena Skarp

Chef

Avdelningen för avel och hälsa

Svenska Kennelklubben

163 85 Spånga"

___________________________________________________________________________________________________

11 september 2015

Till berörda ras- och specialklubbar

Information från *Samverkansgruppens möte den 10 september.

Samverkansgruppen för hundvälfärd samlades den 10 september 2015. I gruppen finns representanter för Jordbruksverket (SJV), Svenska kennelklubben (SKK), Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW), Länsstyrelsen, Sveriges veterinärförbund (SVF) och Sveriges veterinärmedicinska sällskap (SVS). Vid mötet diskuterades bland annat det öppna brev om andningsproblem hos trubbnosiga hundar, ställt till SKK och SJV, som ett stort antal veterinärer undertecknat.

Vid det möte i augusti, där representanter för SKK, SJV samt de veterinärer som skrivit under det öppna brevet deltog, föreslogs ett antal arbetsgrupper. Frågeställningarna för de olika arbetsgrupperna är: faktainsamling och sammanställning av material avseende förekomst av andningsproblematik, registrering/rapporteringsplikt av vissa diagnoser/ingrepp, valpbesiktningsintyg med mer fokus på exteriöra överdrifter, hälsointyg för avelsdjur, konsumentupplysning samt utbildning.

Samverkansgruppens deltagare ställde sig bakom förslaget till olika arbetsgrupper. Processen att i teori och praktik strukturera arbetet inleddes under mötet.

Mötet konstaterade att problematiken är internationell samt att svensk lagstiftning, liksom SKKs regelverk, inte tillåter avel på individer som förväntas nedärva andningsproblem. Vidare poängterades att frågeställningen även omfattar andra hälsoproblem som kan uppstå till följd av överdriven trubbnosighet.

Samverkansgruppen anser att frågan är viktig och att våra olika kompetenser och roller är en gemensam styrka. Gruppen kommer att fortsätta sitt arbete för bättre hundvälfärd genom att prioritera avelsarbete för bättre hälsa hos trubbnosiga hundar. Vi ser fram emot ett konstruktivt samarbete med de olika aktörer som har ett gemensamt ansvar för frågan!

*Samverkansgruppen har funnits sedan 2007.

Avdelningen för avel och hälsa

___________________________________________________________________________________________________

28 augusti 2015

Till berörda ras- och specialklubbar

I slutet av juli sändes ett öppet brev undertecknat av över 500 veterinärer till Svenska Kennelklubben (SKK) och Jordbruksverket.

I brevet uttrycker veterinärerna sin oro över hälsan hos många trubbnosade hundar i Sverige.

Ett första möte i frågan har nu hållits. Vid mötet deltog representanter för SKK, Jordbruksverket samt för de veterinärer som skrivit under det öppna brevet.

Mötet var konstruktivt och bedrevs i en mycket positiv anda. Parterna är helt eniga i de grundläggande frågorna, i korthet att andningssvårigheter är ett

mycket allvarligt djurskyddsproblem som innebär ett stort lidande för de drabbade individerna och att krafttag måste tas för att komma tillrätta med problemen.

Vid mötet identifierades ett antal frågeställningar som kommer att beredas vidare i separata arbetsgrupper.

Frågeställningarna som arbetsgrupperna kommer att arbeta med är:

faktainsamling och sammanställning av material avseende förekomst av andningsproblematik, registrering/rapporteringsplikt av vissa diagnoser/ingrepp,

valpbesiktningsintyg med mer fokus på exteriöra överdrifter, hälsointyg för avelsdjur, konsumentupplysning samt utbildning.

Frågan kommer även att diskuteras på det sedan tidigare planerade samverkansmötet mellan SKK, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU),

Jordbruksverket, Sveriges veterinärförbund samt Sveriges veterinärmedicinska sällskap den 10 september.

Senare i höst kommer deltagarna i dagens möte att träffas igen för att följa upp arbetet.

Avdelningen för avel och hälsa.

___________________________________________________________________________________________________

Gemensam sak för att minska andningsproblem

___________________________________________________________________________________________________

Länk till SKK: Inbjudan och anmälan, Brakycefali - konferens om kortskalliga hundar för uppfödare och rasklubbar

___________________________________________________________________________________________________

"Ett utökat samarbete ger ökat välmående för våra hundar" - länk till SVT Opinion

___________________________________________________________________________________________________

14 augusti 2015

Till berörda ras- och specialklubbar

Vi vill med detta mail informera er om vad som händer i frågan om veterinärkårens efterfrågade samarbete runt brakycefala rasers problem (se även mail från den 28e juli som ni finner längre ner i detta meddelande).

I ett första skede planeras om ett par veckor ett uppstartsmöte på SKKs kansli med representanter från SKKs kansli och Avelskommitté och den grupp av veterinärer som står bakom uppropet. Syftet med mötet är att samtala och tillsammans dra upp riktlinjer för ett fortsatt fördjupat samarbete i frågor som gäller brakycefala hundars problem.

En representant från Jordbruksverket kommer att bjudas in till detta möte då brevet även var ställt till dem.

Vi kommer att förse er i klubbarna med information fortlöpande och ni kommer självfallet att involveras i arbetet framöver.

Tveka inte att höra av er till oss på Avdelningen för avel och hälsa vid frågor!

Avdelningen för avel och hälsa

___________________________________________________________________________________________________

10 augusti 2015 - SKK välkomnar ökat samarbete med veterinärer

___________________________________________________________________________________________________

28 juli 2015

Till berörda ras- och specialklubbar

Som ni kanske redan uppmärksammat har en stor grupp veterinärer undertecknat ett öppet brev adresserat till SKK och Jordbruksverket (bifogas).

Brevet behandlar veterinärernas oro för de specifika problem med andningsfunktionen som drabbar hundar av trubbnosras och som medför ett stort lidande och ett okänt antal operationer av andningsvägarna hos dessa hundar.

Brevets intention är "att få till stånd ett samarbete mellan kliniskt verksamma veterinärer, SKK och Jordbruksverket för trubbnosrasers rätt att andas normalt utan operation".

Ni kan läsa SKKs svar på brevet HÄR. I samband med svaret finns också hänvisning till kontaktpersoner på SKKs kansli.

Vi har valt att skicka detta meddelande till de klubbar som tidigare fått information om den konferens om brakycefali som äger rum den 27 februari 2016.

Välkomna att vända er till oss på Avdelningen för avel och hälsa med era frågor!

___________________________________________________________________________________________________

Uppdaterad lista med alla namnunderskrifter

Veterinäruppropet med 519 namnunderskrifter