Mönstring

I bifogad fil finns en uppställning av mönstringen hittills bland trubbnosar. Som ni kan se är det inte många Engelsk Bulldogg representerade vilket är tråkigt. En ny chans kommer i augusti och september gå in på AKTUELLT för mer information AKTUELLT

Platser finns kvar det går att anmäla fram till lördag

Vill ni bli medlem!

                                                  Välkommen till specialklubben SKEB  för Engelsk Bulldogg 


Aktuellt

Skeb har specialklubbs status och är direkt underställd

SVENSKA KENNELKLUBBEN

Skeb har till ändamål att främja avel för

Engelsk bulldogg, samt att sprida kännedom om hundvård och hundhållning.

Skeb förverkligar sina syften genom att:

väcka intresse för planmässig avel och lämna råd och anvisningar i avelsfrågor.

Anordna utställningar samt att aktivera utställningsintresserade.

Bedriva upplysningsverksamhet och sprida kännedom om rasen.

Avgiva yttrande och verkställa utredning på begäran av moderklubben SSK, eller när annan anledning föreligger. SKEB´S angelägenheter handhas av årsmöte och styrelsen.

Uppfödare-Ägare-Intresserade! Möten per telefon ang. RAS!

Eftersom Sverige är långt och alla inte kom

Klubben planerar fortsatta träffar per telefon!

mer ha möjlighet att medverka vid våra uppfödarträffar på plats så planerar nu

klubben på att anordna s.k. telefonmöten.

Dessa möten kommer att vara till för ALLA intresserade, oavsett om man är medlem i klubben eller inte.

Vi kommer återkomma med ny information om planerade möten vare sig de blir fysiska eller per telefon så håll utkik!

Varma hälsningar

SKEB

NYHETER NEDAN!


191220 ÅRETS BULLDOGG!

 Läs mer om rasens hälsa under Ras och Hälsa!


Information om mönstring/ inventering finns under fliken nyheter.

Se Senaste information  MÖNSTRING/INVENTERING