Svenska klubben för Engelsk Bulldogg

                                                                                   Grundad 1965

Under aktuellt finns medlemsavgiften för 2022 även under fliken medlemsinformation.

Vi vill uppmärksamma er på att medlemsavgiften inte är rullande per kalenderår

När ni anmäler er ange även en mailadress  och om det finns intresse för att få sin bulletin tidning på webben istället för i pappersform. Detta kan ni göra till annika.helmersson58@gmail.com

Med anledning av domen i Norge mot NKK och uppfödare av Engelsk Bulldogg och Cavalier King Charles Spaniel, har SKEBs styrelse gjort följande uttalande; 

SKEBs kommentar till domen i Norge ang avelsförbud för Engelsk Bulldogg.

 Att förbjuda avel av raser för att komma till rätta med nedärvda, oönskade sjukdomar eller egenskaper är inte rätt väg att gå. Det kommer med all säkerhet bara leda till en ännu större efterfrågan och därmed lämna vidöppet för den insmuggling av hundar som redan nu är ett stort problem för tullen att hantera. Dessutom kommer importen av dessa raser öka markant och det från länder som inte har vårt system av djurskyddslagar och konsument lagar. Sedan många år arbetar de klubb anslutna uppfödarna med styrdokument som RAS och SRD, framtagna av ras-och special klubbar tillsammans med SKK, för att sålla bort de avelsdjur som inte fyller kraven på sundhet som både uppfödarna och lagen kräver. Ingen uppfödare i landet kan, vill eller vågar chansa i sitt avelsarbete då uppfödarna i Sverige, genom bla konsumentköplagen och köplagen, har allt ansvar för att de valpar som säljs uppfyller alla de förväntningar som en köpare kan tänkas ha. Vi är mycket väl medvetna om de problem som finns hos vissa individer och vi gör allt i vår makt för att med ett genomtänkt och kunnigt avelsarbete minimera riskerna för att oönskade gener nedärvs. Vi har i våra special-och rasklubbar avelsrekommendationer som ser till rasens hälsa och som ska hjälpa till att välja rätt avelsdjur. Att förbjuda avel med vissa raser ger inte friskare individer. I stället kommer det främja den okontrollerade aveln med individer som står utanför kennelklubbarnas och ras klubbarnas inflytande. I Sverige har vi ett mycket väl fungerande djurskydd som, jämfört med många andra länder, ligger långt fram när det gäller att värna djuren och att hindra avel med individer som nedärver ohälsa och de svenska uppfödarna är väl medvetna om vad man har att följa. 

 Svenska Klubben för Engelsk Bulldogg Susanne Lindquist, ordförande e.u


Mer info hittar du här:

Länk till den norska domen:

 www.dyrebeskyttelsen.no/wp-content/uploads/2022/01/Dom-i-sivil-sak-meddommere_20-169475TVI-TOSL04_Redacted.pdf

Länk till FCIs uttalande:

https://fci.be/en/Bulldogs-English-149-and-Cavalier-King-Charles-Spaniels-136-in-danger-in-Norway-FCI-official-reaction-3653.html


Med anledning av den enkät från SLU som vissa av SKKs medlemmar fått per mail under dagen (26/10-21)
SKEB styrelse vill tydligt markera att vi stödjer det mail SDHK sänt till SKK CS med frågor som skyndsamt förväntas besvarade.
--
"...SDHK vill skyndsamt ha svar på:
- Vem/vilka från SKK ingår i "Samverkansgruppen för djurvälfärd"? Hur ser dennes/deras mandat ut? Hur ser uppdraget från SKK ut och till vem rapporterar personen/personerna?
- Hur kan SKK lämna ut kontaktuppgifter till sina medlemmar/uppfödare till den här typen av verksamhet? Vad hände med GDPR?
- Hur avser SKK agera för att få stopp på den här typen av agerande, nu och i framtiden?
Vi FÖRUTSÄTTER att Svenska Kennelklubben till SLU genast meddelar att vi inte på något sätt står bakom den enkät som skickats ut, att undersökningen genast avslutas samt att vi kräver att de svar som redan kommit in raderas.
En grundlig diskussion bör föras om huruvida SKK ska deltaga i "Samverkansgruppen för djurvälfärd".
(undertecknat SDHKs Ordf)
--
Svenska Klubben för Engelsk Bulldogg
Susanne Lindquist, Ordförande
--

Vill du bli medlem?

                                                  Välkommen till specialklubben SKEB  för Engelsk Bulldogg 

Specialklubben SKEB bildades 1965 och är underställd SKK.

SKEBS mål är att främja avel av Engelsk BULLDOGG, anordna utställningar, aktivera utställning intresserade medlemmar samt bedriva och sprida kännedom om rasens förutsättningar.

Som MEDLEM får du:

4 nummer av klubbens egna tidning " Bulldoggs Bulletinen" - Medverka och ställa ut på Specialutställning med rasspecialist- Medverka på träffar och lokala arrangemang med likasinnade- Få råd och tips vad beträffar avel, uppfödning och valpköp -Få valphänvisning som uppfödare.
All information om hur du blir medlem hittar du här.    Medlemsinformation   MedlemsregistreringAktuellt

SKEB har specialklubbs status och är direkt underställd

SVENSKA KENNELKLUBBEN

SKEB har till ändamål att främja avel för
Engelsk bulldogg, samt att sprida kännedom om hundvård och hundhållning.
SKEB förverkligar sina syften genom att väcka intresse för planmässig avel och lämna råd och anvisningar i avelsfrågor.
Anordna utställningar samt att aktivera utställningsintresserade.
Bedriva upplysningsverksamhet och sprida kännedom om rasen.
Avgiva yttrande och verkställa utredning på begäran av moderklubben SSK, eller när annan anledning föreligger. SKEB´S angelägenheter handhas av årsmöte och styrelsen.

Uppfödare-Ägare-Intresserade! Möten per telefon ang. RAS!


Hej alla bulldoggsägare 

Nu kan ni ladda ner hälsoenkäten här.