Svenska klubben för Engelsk Bulldogg

                                                                                   Grundad 1965

Under aktuellt finns medlemsavgiften för 2022 även under fliken medlemsinformation.

Vi vill uppmärksamma er på att medlemsavgiften inte är rullande per kalenderår

När ni anmäler er ange även en mailadress  och om det finns intresse för att få sin bulletin tidning på webben istället för i pappersform. Detta kan ni göra till annika.helmersson58@gmail.com

Med anledning av den enkät från SLU som vissa av SKKs medlemmar fått per mail under dagen (26/10-21)
SKEB styrelse vill tydligt markera att vi stödjer det mail SDHK sänt till SKK CS med frågor som skyndsamt förväntas besvarade.
--
"...SDHK vill skyndsamt ha svar på:
- Vem/vilka från SKK ingår i "Samverkansgruppen för djurvälfärd"? Hur ser dennes/deras mandat ut? Hur ser uppdraget från SKK ut och till vem rapporterar personen/personerna?
- Hur kan SKK lämna ut kontaktuppgifter till sina medlemmar/uppfödare till den här typen av verksamhet? Vad hände med GDPR?
- Hur avser SKK agera för att få stopp på den här typen av agerande, nu och i framtiden?
Vi FÖRUTSÄTTER att Svenska Kennelklubben till SLU genast meddelar att vi inte på något sätt står bakom den enkät som skickats ut, att undersökningen genast avslutas samt att vi kräver att de svar som redan kommit in raderas.
En grundlig diskussion bör föras om huruvida SKK ska deltaga i "Samverkansgruppen för djurvälfärd".
(undertecknat SDHKs Ordf)
--
Svenska Klubben för Engelsk Bulldogg
Susanne Lindquist, Ordförande
--

Valberedning informerar:

Vi har av årsmötet 2020 blivit valda att förbereda de val som skulle hållas 2021.
Eftersom årsmötet 2021 ställdes in pga pandemin är vårt uppdrag att förbereda de val som ska hållas 2022.Under första kvartalet 2022 är det dags för SKEBs årsmöte och då ska ett antal poster som förtroendevalda tillsättas.

Vi behöver förslag på:

  • Ordförande
  • Ledamöter till styrelsen
  • Revisorer
  • Personer till valberedningen

Är du intresserad av att engagera dig i SKEBs fortsatta arbete för vår ras?

Att fundera på: vad tycker du skulle tycka vara roligt att göra för din och vår gemensamma rasklubb?Känner du någon som också vill vara med i styrelsearbetet för vår ras Engelsk Bulldogg?Har du ett förslag på någon person som du tycker/tror skulle vara ett bra "ämne" för vår rasklubb och rasklubbsstyrelse?Innan du föreslår någon annan än dig själv, kontrollera gärna med den personen att denne vill bli föreslagen för ett uppdrag i rasklubbens styrelse.

Du är varmt välkommen att höra av dig till valberedningen, arbetet är igång och vi hoppas att du/ni också är det!

Kontaktuppgifter till valberedningen:

Carina Törnkvist, sammankallande
carina.tornkvist@telia.com

Madeleine Lindqvist
maggsmaama@gmail.com

Ewa Bewick


Påminnelse
Viktigt! Kom ihåg Hälsoenkäten! Viktigt!
Du som har (eller har haft) en engelsk bulldogg född under tiden
2009-01-01 - 2018-12-31, har fått SKEBs Hälsoenkät hemskickad via mail i slutet av mars.
För vårt fortsatta arbete med rasens framtida avel behöver vi din hjälp med svar på enkäten. Fyll i och maila tillbaka på
skeb2021@gmail.com
Tack på förhand.
Behöver du enkäten på nytt eller har frågor så kontakta Lollo på
SKEB2021@gmail.com


Tack/Avels kommittén

Länk till enkät


Vill du bli medlem?

                                                  Välkommen till specialklubben SKEB  för Engelsk Bulldogg 

Specialklubben SKEB bildades 1965 och är underställd SKK.

SKEBS mål är att främja avel av Engelsk BULLDOGG, anordna utställningar, aktivera utställning intresserade medlemmar samt bedriva och sprida kännedom om rasens förutsättningar.

Som MEDLEM får du:

4 nummer av klubbens egna tidning " Bulldoggs Bulletinen" - Medverka och ställa ut på Specialutställning med rasspecialist- Medverka på träffar och lokala arrangemang med likasinnade- Få råd och tips vad beträffar avel, uppfödning och valpköp -Få valphänvisning som uppfödare.
All information om hur du blir medlem hittar du här.    Medlemsinformation   MedlemsregistreringAktuellt

SKEB har specialklubbs status och är direkt underställd

SVENSKA KENNELKLUBBEN

SKEB har till ändamål att främja avel för
Engelsk bulldogg, samt att sprida kännedom om hundvård och hundhållning.
SKEB förverkligar sina syften genom att väcka intresse för planmässig avel och lämna råd och anvisningar i avelsfrågor.
Anordna utställningar samt att aktivera utställningsintresserade.
Bedriva upplysningsverksamhet och sprida kännedom om rasen.
Avgiva yttrande och verkställa utredning på begäran av moderklubben SSK, eller när annan anledning föreligger. SKEB´S angelägenheter handhas av årsmöte och styrelsen.

Uppfödare-Ägare-Intresserade! Möten per telefon ang. RAS!


Hej alla bulldoggsägare 

Nu kan ni ladda ner hälsoenkäten här.