Svenska Klubben för Engelsk Bulldogg

Hälsoprogram

Vad är Hälsoprogram

Svenska Kennelklubbens hälsoprogram är ett verktyg för att begränsa förekomsten av ärftliga sjukdomar/defekter.
Centralt organiserade hälsoprogram bygger på att man via undersökningar av såväl avelsdjur som enskilda individer arbetar för att förbättra hälsoläget inom en ras.

Gemensamt för de raser som har obligatoriska hälsoprogram för avelsdjur (fr o m Hälsoprogram nivå2) är att ett officiellt undersökningsresultat för avelsdjuren ska finnas före parning.

Central registrering av veterinära undersökningsresultat är grundläggande för alla hälsoprogram. Förutsättningen för detta är att samtliga hundar är ID-märkta.

Undersökningsresultaten är offentliga och därmed tillgängliga för var och en inför ett avelsbeslut eller för ras- och specialklubbarna som underlag för deras avelsstrategier.

Hälsoprogram för fysisk hälsa kan endast omfatta sjukdomar och defekter där diagnostiken är väl beprövad och erkänd. Med stöd av undersökningsresultatet kan man säga om hunden har, eller inte har, defekten/sjukdomen

Hälsoprogram nivå 1, RFG-Scheme

Målsättningen med hälsoprogrammet för andning genom BOAS-gradering enligt RFG-Scheme är att förbättra hälsan och minska förekomsten av andningsproblem hos engelsk bulldogg, fransk bulldogg och mops.

Testet ger hundägare information om hunden är drabbad av BOAS.
Det ger vägledning till uppfödarna i arbetet med att föda upp hundar med minskad risk att drabbas av BOAS.

Hälsoprogram på nivå 1

När ett nytt hälsoprogram införs för en ras startar det på nivå 1. Det innebär att det är möjligt att låta undersöka sin hund. Under tiden Hälsoprogram1 gäller är undersökningen frivillig för att så mycket underlag som möjligt om hälsotillståndet hos rasen ska kunna fastställas. Det är frivilligt att låta undersöka sin hund och det finns inga krav på att hundarna ska undersökas före avel.

Målet är att inom fem år ha så mycket underlag så att Hälsoprogram 2 kan införas. Uppgraderingen innebär krav på
undersökning innan avel.

Hälsoprogrammens nivåer

Nivå 1: Central registrering av veterinära undersökningsresultat
Eftersom inga särskilda krav på avelsdjur är kopplade till denna nivå fordras i regel enbart att de allmänna kraven och det ovan efterfrågade underlaget bifogas för att SKK ska bifalla ansökan. Ansökan om hälsoprogram på nivå 1 kan efter beslut i Avelskommittén träda i kraft med omedelbar verkan.

Nivå 2: Krav på centralt registrerat resultat avseende specifik sjukdom
Hälsoprogram på denna nivå kan försvåra användningen av utländska avelsdjur. Konsekvensen av detta måste beaktas framför allt i numerärt små raser. I praktiken medför ofta hälsoprogram på nivå 2 en utslagning av avelsdjur och därmed en reduktion av avelsbasen trots att inga krav föreligger på specifika undersökningsresultat.

Nivå 3: Krav på centralt registrerat resultat avseende specifik sjukdom
Krav på visst undersökningsresultat avseende specifik sjukdom.
Denna nivå kan omöjliggöra användningen av utländska avelsdjur i de fall då utländska undersökningsresultat ej accepteras. Importerad hund måste vanligtvis undersökas på nytt i Sverige för registrering av avkomma, detta oavsett tidigare resultat. Rasens populationsbild är av stor vikt. Rasens numerär, sjukdomen/defektens utbredning samt övriga problem inom rasen är av avgörande betydelse för Avelskommitténs beslut om bifall eller avslag.