Svenska Klubben för Engelsk Bulldogg

- Klubben -


SKEBs styrelse 2023


Ordförande
Susanne Lindquist, Rösaringsvägen 3,
197 91 BRO, 070-3374770, sussi.longlows@gmail.com


Vice Ordförande

Louise  Janving, Långtora Prästgård 28, 74596 ENKÖPING, 070-8383833, louise.janving@outlook.com


Sekreterare
Catharina Greiff, 072 70000818 cattisgre@gmail.com


Kassör
Annika Helmersson, Östra Skyttegatan 38, 688 30 STORFORS, 070-6520030, annika.helmersson58@gmail.com


Ordinarie Ledamöter
Lotta Sonesson, Biskopskulla Gissle 3, 74963 ÖRESUNDSBRO
0709-426467,  lotta.sonesson@gmail.com


Suppleanter
Anneli Holstein, Järnlundsvägen 4 , 120 60 Årsta, anneliholstein@hotmail.com

Diana Slojewska, Östraby 9405, 242 97 HÖRBY,                     fabstudioo@outlook.comUtställningskommitté
Lotta Sonesson (sammankallande)


Valphänvisning
Susanne Lindquist, sussi.longlows@gmail.com


Avels- och Hälsokommitté
Susanne Lindquist (sammankallande) Louise Janving


Aktivitetskommitté
Lotta Sonesson,  Catharina Greiff


Valberedningen
Verna Janson - sammankallande  janssonverna@gmail.com
Sabina Holstein 
sabina.holstein@hotmail.com,
Karin Bratten Hill    
karin.bratten.hill@gmail.com

Webansvarig

Webredaktör
Anneli Holstein -anneliholstein@hotmai.com 

SKEB har specialklubbs status och är direkt underställd SVENSKA KENNELKLUBBEN

SKEB bildades 1965. Då som rasklubb under SSD ( Svenska sällskaps och Dvärghundklubben). Sedan den 1/1-2001 har vi specialklubbsstatus med rasansvar för Engelsk Bulldogg.
SKEB är därmed direkt underställd SKK.

SKEB har till ändamål att främja avel för Engelsk bulldogg, samt att sprida kännedom om hundvård och hundhållning.

SKEB förverkligar sina syften genom att väcka intresse för planmässig avel och att lämna råd och
anvisningar i avelsfrågor, anordna utställningar samt att aktivera utställningsintresserade.
Bedriva upplysningsverksamhet och sprida kännedom om rasen.
Avgiva yttrande och verkställa utredning på begäran av moderklubben SKK, eller när annan anledning
föreligger.
SKEB´S angelägenheter handhas av årsmöte och styrelse.


  Länk till SKEBs stadgar
 Länk till SKEBs värdegrunder