Skebs Stadgar

Stadgar för Svenska Klubben för Engelsk Bulldogg 

Stadgar godkända 001129 av SKK/FK, samt fastställda 010225 vid SKEB ordinarie årsmöte.


Inledning

Svenska Kennelklubben (SKK) - Hundägarnas riksorganisation - är det centrala organet för de ideella föreningar som ingår i SKK. Dessa föreningar - benämnda medlemsorganisationer - är länsklubbar, specialklubbar och ungdomsklubb.. Svenska Klubben för Engelsk Bulldogg (SKEB) ingår som specialklubb i SKK och skall som sådan arbeta för SKK:S och medlemsorganisationernas gemensamma mål med de i specialklubben ingående raser. Specialklubbens verksamhet omfattar de raser för vilken delegering från SKK:s centralstyrelse erhållits i samråd med specialklubben. Utöver dessa stadgar gäller i tillämpliga delar stadgar för SKK och av SKK utfärdade bestämmelser och föreskrifter. I den mån stadgar för specialklubben strider mot SKK:s stadgar, gäller stadgar för SKK.

§ 1 MÅL

För Svenska Klubben för Engelsk Bulldogg, nedan benämnd klubben, gäller det för SKK:s medlemsorganisationer gemensamma målet att kontinuerligt skapa goda förutsättningar för hunden, hundägaren och hundägandet, genom att - Väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt och exteriört fullgoda och rasrena hundar - Bevara och utveckla rasens specifika egenskaper - Informera och sprida kunskap om hundens beteende, dess fostran, utbildning och vård - Bevaka och arbeta med frågor som har ett allmänt intresse för hundägaren och hundägandet - Skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och hundägandet

§ 2 VERKSAMHET

För att nå uppsatt mål skall klubben - Informera och sprida kunskap om SKK och Svenska Klubben för Engelsk Bulldogg - dess mål, organisation och arbetsformer - Informera om till klubben hörande ras och dess användningsområden - Lämna information och råd i avelsfrågor i enlighet med av SKK upprättade riktlinjer - Aktivt följa den kynologiska utvecklingen för klubbens ras inom och utom landet - Anordna utställningar och tävlingar i enlighet med SKK:s bestämmelser - Stödja och medverka i SKK:s forskningsarbete - Delta i samråd inom och utom SKK organisation

§ 3 MEDLEMSKAP

Enskild person kan bli medlem i klubben. Styrelsen beviljar medlemskap. Beslutet om medlemskap kan inom ett år upphävas av SKK. Ungdomsmedlem är medlem som ansluter sig genom Sveriges Hundungdom och har samma rättigheter och skyldigheter som fullbetalande medlem. Årsmötet kan, efter förslag från styrelsen, kalla dem som på ett förtjänstfullt sätt främjat klubbens syften till hedersmedlem. Medlemskap upphör om medlem begär utträde, om medlem underlåter att betala föreskriven medlemsavgift eller blir utesluten ur någon del av SKK organisationen i enlighet med SKK:s stadgar. Medlem som uteslutits kan inte återantas som medlem utan tillstyrkan från SKK:s Disciplinnämnd. Medlem skall följa klubbens stadgar, utfärdade bestämmelser och föreskrifter. Medlem skall också i enlighet med beprövad erfarenhet vårda de hundar han/hon har tillsyn över, så att någon befogad anmärkning mot hundhållningen inte kan göras av behörigt kontrollorgan. Medlem som bedriver uppfödning och försäljning av hundar eller mottager hundar till inackordering, dressyr eller trimning skall särskilt följa SKK:s bestämmelser i dessa avseenden och underkasta sig den kontroll som SKK och myndigheter föreskriver. Person anställd inom någon del av SKK organisationen kan inte väljas som ledamot eller suppleant till styrelse, kommitté eller motsvarande för den del av organisationen anställningen avser. Sådan person kan inte heller väljas till Kennelfullmäktige.

 § 4 MEDLEMSAVGIFT

Medlemsavgiftens storlek beslutas av ordinarie årsmöte. Om flera personer i samma familjehushåll är medlemmar i klubben behöver endast en av dessa betala hel familjeavgift. Övriga familjemedlemmar betalar av årsmötet fastställd medlemsavgift. Familjemedlem erhåller inte klubbens publikationer. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift men har samma rättigheter och skyldigheter som helbetalande medlem. 

§ 5 VERKSAMHETSÅR/RÄKENSKAPSÅR

Klubbens verksamhets- och räkenskapsår skall vara kalenderår. 

§ 6 ORGANISATION

Klubbens högsta beslutande organ är årsmötet, dess verkställande och förvaltande organ är klubbstyrelsen, i dessa stadgar benämnd styrelsen. För bildande av lokalavdelningar krävs godkännande av styrelsen

§ 7 ÅRSMÖTET

Mom 1 Årsmötet, ordinarie och extra

Ordinarie årsmöte skall hållas varje år före mars månads utgång. Kallelse skall utfärdas av styrelsen och delges medlemmarna via medlemstidningen eller sändas per post till medlem som finns anmäld hos styrelsen, senast 5 veckor före årsmötet. Årsmöteshandlingarna skall finnas tillgängliga för medlemmarna 2 veckor innan årsmötet. Extra årsmöte skall hållas om revisorerna eller minst 1/3 av klubbens medlemmar så yrkar. Styrelsen kan också kalla till extra årsmöte om styrelsen bedömer att särskilda skäl för detta föreligger. Yrkande om extra årsmöte skall vara skriftligt och ställas till styrelsen samt innehålla uppgift om det eller de ärenden som skall tas upp till behandling samt skäl till yrkandet. Extra årsmöte skall hållas inom 60 dagar från den dag yrkandet inkom. Kallelse till extra årsmöte skall senast 3 veckor före mötet av styrelsen skriftligen delges medlemmarna via medlemstidningen eller sändas per post till medlem som finns anmäld hos styrelsen. Med kallelsen skall de handlingar i det eller de ärenden som skall behandlas publiceras eller bifogas. Tid och plats för extra årsmöte bestäms av styrelsen. 

Mom 2 Dagordning

Årsmötet öppnas av styrelsens ordförande eller, vid förfall för denne, av den s styrelsen utsett. Årsmötet avslutas av styrelsens ordförande eller, vid förfall för denne, av årsmötets ordförande. Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:
§ 1 Justering av röstlängden.
§ 2 Val av ordförande för årsmötet.
§ 3 Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.
§ 4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden skall justera protokollet.
§ 5 Beslut om närvaro- och yttranderätt av personer enligt  § 7 mom 4.
§ 6 Fråga om klubbmedlemmarna blivit stadgeenligt kallade.
§ 7 Fastställande av dagordningen.
§ 8 Styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse.
§ 9 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust.
§ 10 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen.
§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
§ 12 
a)Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan b) Föredragning av styrelsens budgetplan c)  Beslut om avgifter för
kommande verksamhetsår

§ 13 Beslut om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen
§ 14 Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.

§ 15 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar.
§ 16 Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar
§ 17 Behandling av ärenden, som senast fyra veckor före årsmötet anmälts till styrelsen eller av denna underställts årsmötet.
§ 18 Övriga ärenden. 

Mom 3 Röstning
Rösträtt har endast klubbmedlem. Röstning med fullmakt får ej ske. Röstning sker som regel öppet. Röstning vid val skall ske med slutna sedlar om någon medlem begär detta. I annat ärende än val kan röstning med slutna sedlar ske om någon så yrkar och om årsmötet så beslutar. Som mötets beslut gäller den mening som erhåller högsta röstetal. För beslut fordras enkel majoritet av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal i ärende där röstning sker öppet gäller den mening som biträds av tjänstgörande ordförande under förutsättning att denna är medlem. I annat fall avgörs ärendet genom lottning. Om vid röstning med slutna sedlar röstetalet blir lika, avgörs ärendet genom lottning. Eventuell reservation till årsmötesbeslut i ett ärende skall bekräftas skriftligt, och den skrivna reservationen, behörigen undertecknad, skall vara inlämnad till mötesordföranden och av denne anmälas innan årsmötet förklaras avslutat. Vid årsmötet äger varje medlem föra talan och utöva rösträtt från det år under vilket han/hon fyller 16 år.

Mom 4 Närvarorätt m m

Vid årsmötet har följande personer rätt att närvara och rätt att yttra sig om årsmötet så beslutar. De har också rätt att i protokollet få antecknat en mot beslut avvikande mening. Ledamot och suppleant av SKKs Centralstyrelse, eller av CS utsedd person. SKKs verkställande direktör. En representant för av SKK anställd personal förekommande personalorganisation. Denna har inte rätt att i protokollet få antecknat en mot beslut avvikande mening. Är någon av ovannämnda personer medlemmar gäller för denna som för annan medlem.

Mom 5 Motioner och ärenden

Motion som medlem önskar få behandlad vid ordinarie årsmöte skall skriftligen avlämnas till styrelsen senast 4 veckor innan det ordinarie årsmötet hålles. Styrelsen skall med eget yttrande överlämna motionen till årsmötet. Väcks vid årsmötet förslag i ett ärende, som inte inkommit i den ordning som stadgas i första stycket, kan om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut. Vid extra årsmöte får till avgörande endast upptagas ärende som angetts i kallelsen.

§ 8 STYRELSE

Förvaltningen av klubbens angelägenheter handhas av en av årsmötet vald styrelse.

Mom 1 Styrelsens organisation

Styrelsen besår av ordförande, minst fyra och högst sex ordinarie ledamöter samt minst två och högst fyra suppleanter. Ordinarie årsmöte väljer årligen ordförande för ett år, halva antalet ordinarie ledamöter för två år samt suppleanter för ett år. Suppleanter tjänstgör i den ordning röstetalet vid årsmötet visar, eller om röstetal saknas enligt beslut av årsmöte. Till ordinarie ledamot och suppleant i styrelsen kan endast den väljas som är medlem i klubben. Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt inom eller utom sig sekreterare och kassör.
Styrelsen har rätt att till sig adjungera en eller flera personer. Sådan adjungerad person har förslags- och yttranderätt men inte rätt att deltaga i beslut. Styrelsen får inom sig utse ett arbetsutskott och inom sig eller utom sig kommittéer eller arbetsgrupper för att handlägga av styrelsen angivna arbetsuppgifter. Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden eller vid förhinder för denne av vice ordföranden, eller när fler än hälften av styrelsens ledamöter så påkallar. Styrelsen skall sammanträda minst fyra gånger per kalenderår. Vid sammanträde skall protokoll föras. Styrelsen är beslutsför då samtliga ledamöter är kallade och fler än hälften av ledamöterna är närvarande vid sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening som de flesta ledamöterna förenat sig om. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av tjänstgörande ordförande.

Mom 2 Styrelsens åligganden

Styrelsen skall, förutom vad som sägs i dessa stadgar och i SKKs stadgar och av SKK utfärdade bestämmelser och föreskrifter, bland annat; - bereda ärenden som skall behandlas av årsmötet - verkställa av årsmötet fattade beslut och uppdrag - ansvara för klubbens tillgångar, arkiv och korrespondens - avge förvaltningsberättelser till ordinarie årsmöte - utse fullmäktigedelegater och suppleanter på två år till Kennelfullmäktige - senast tre veckor före ordinarie årsmöte avlämna styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkningar till revisorerna - upprätta program rörande tid och plats för utställningar, prov och tävlingar - avge yttranden över av SKK till klubben hänskjutna ärenden - ansvara för klubbens avelsfrågor i enlighet med av SKK upprättade riktlinjer - senast 30 april det år ordinarie Kennelfullmäktige hålles, anmäla klubbens delegater och suppleanter till SKK

§ 9 RÄKENSKAPER OCH REVISION

Klubbens balans- och resultaträkning samt styrelsens förvaltning av klubbens angelägenheter skall årligen granskas av de av årsmötet utsedda revisorerna. Revisorer och revisorssuppleanter väljs för en tid av ett år. Med ett år menas tiden från det årsmöte då val skett till och med det därpå kommande ordinarie årsmötet. Revisorernas berättelse skall ingå i de handlingar, som enligt § 7 mom1, före ordinarie årsmöte tillställs klubbmedlem. Ordinarie revisorer har rätt att begära få närvara vid styrelsens sammanträde. Ordinarie revisorer skall tillställas protokoll från styrelsens sammanträden. Revisorerna har rätt att om så anses behövligt utlysa extra årsmöte.

§ 10 VALBEREDNING

Av årsmötet utsedd valberedning skall förbereda de val som stadgemässigt skall ske vid ordinarie årsmöte. Valberedningen skall bestå av tre ledamöter varav en skall vara sammankallande. Mandatperioden för sammankallande skall vara ett år och för övriga ledamöter två år.
Sammankallande samt en ledamot skall väljas vid varje årsmöte. Valberedningen kan efter framställan få vara representerad vid sammanträde i styrelsen. Valberedningens sammankallande skall få protokoll från styrelsens sammanträden.

§ 11 PROTOKOLL

Protokoll skall föras vid årsmöte samt vid styrelsens sammanträden. Protokollen skall återge de ärenden som behandlas och de beslut som fattats och skall vara justerade av tjänstgörande ordförande och av vald eller valda justeringsmän. Protokollen skall vara tillgängliga för medlemmar om inte särskilda skäl mot detta föreligger. Protokollen skall arkiveras på betryggande sätt.

§ 12 DISCIPLINÄRENDEN

För disciplinärenden och dessas handläggning gäller SKKs stadgar.

§ 13 FORCE MAJEURE

Om klubben på grund av omständighet som den inte kunnat råda över, såsom arbetskonflikt, myndighetsbeslut, naturkatastrof, eldsvåda, fel eller försening i leveranser från leverantör eller liknande omständigheter, inte kan genomföra evenemang inom sin klubbverksamhet på sätt som planerats, är den inte skyldig att återbetala erlagda avgifter som avser sådant evenemang. Klubben har således rätt att behålla del av hela den avgift som inbetalats för icke genomfört evenemang till täckande av uppkomna kostnader. Klubbens beslut att behålla inbetald avgift kan överklagas till SKK. På motsvarande sätt har klubben rätt att begära betalning av avgift för icke genomfört evenemang av den som inte redan erlagt avgiften. Klubben svarar inte för skador eller direkta eller indirekta kostnader, som någon åsamkas på grund av icke genomfört evenemang. Inte heller förtroendevald, tjänsteman eller funktionär inom klubben som fattat beslut om sådant evenemang, svarar för skador eller direkta eller indirekta kostnader.

§ 14 STADGEÄNDRING

Förslag till ändring av dessa stadgar skall senast fyra veckor innan ordinarie årsmöte inges till styrelsen som däröver till årsmötet avger yttrande. Beslut om ändring av stadgarna fattas av årsmötet. För sådant beslut krävs antingen att det biträds av ¾ av antalet i beslutet deltagande medlemmar vid ett ordinarie årsmöte eller att likalydande beslut fattas med en enkel majoritet vid två på varandra följande årsmöten, varav minst ett skall vara ordinarie. Klubbens stadgar jämte ändring av dessa skall fastställas av SKK.

§ 15 UPPHÖRANDE AV KLUBBEN

Beslut att hos SKK begära få upphöra som specialklubb i SKK fattas vid årsmötet. För att beslut om upplösning skall vara giltigt skall detta ha fattats av två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie, och på det senare årsmötet ha biträtts av minst ¾ av de röstande. Upplöses klubben som medlemsorganisation i SKK skall klubbens tillgångar och arkiv lämnas till SKK att användas på sätt som sista årsmötet beslutat i enlighet med dessa stadgars mål- och verksamhetsparagrafer 1 och 2.


Stadgar godkända 001129 av SKK/FK, samt fastställda 010225 vid SKEB ordinarie årsmöte.