VÄRDEGRUND SKEB


År grundläggande gemensamma värderingar, som formar våra normer, handlingar och verksamhet.


Engelsk Bulldogg i centrum.

Skeb skall verka för en hållbar avel, med mentalt och fysiskt sunda individer.
Dessa skall vara bruksmässigt, exteriört fullgoda och rasrena hundar. 
Genom vårt rasansvar värna om rasens specifika egenskaper och ursprung.
Informera och sprida kunskap om hundens beteende, dess fostran, utbildning och vård

Bevaka och arbeta med frågor som har ett allmänt intresse för hundägaren och hundägandet
Skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och hundägandet.


  Tillsammans i SKEB

Vi är en ideell förening som bygger på att funktionärer arbetar utan ekonomisk ersättning. Vi bygger vår organisation och arbetsformer ur ett demokratiskt perspektiv. Vi skall tillsammans anordna utställningar och andra aktiviteter för att skapa en god gemenskap kring vår ras. Där inget är viktigare än det andra utan vi ser gemenskapen som den viktigaste punkten. Klubbverksamheten inom SKEB ska präglas av samhörighet, respekt för varandras kunskaper och åsikter, entusiasmerande, inbjudande och ansvarstagande.

Att medlemmar har respekt för varandra och för de som är valda att företräda medlemmar i styrelse och olika arbetsgrupper. Verksamheten finansieras i princip helt av medlemmar, vilket ställer krav på oss alla att medverka till en klok och väl avvägd resursfördelning, när vi bestämmer hur vi använder vår gemensamma ekonomi, tid och energi i föreningsarbetet.


  Alla lika - Alla olika I SKEB

Inom SKEB möts människor med olik bakgrund och varierande erfarenheter.

Vi möts kring vårt gemensamma intresse Engelsk Bulldogg och oavsett hur länge vi haft rasen så har vi alla samma värde

alla lika, alla olika.